Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VaFi) vừa kiến nghị Bộ Tài chính lùi thời gian áp dụng thuế thu nhập đối với chứng khoán.