Hai người ngày ngày vác đơn ra tòa kiện tụng lẫn nhau ấy lại là hai anh em ruột, một người tròm trèm tuổi 74, còn vị kia đã ăn sinh nhật đủ 75 lần!