[Kênh14] - "Hàng long thập bát chưởng" sẽ đổi thành "Hàng long nhị thập bát chưởng" sao ?!