Năm 2000, khi ký kết Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA), xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ mới đạt gần 733 triệu USD.