Căn cứ điểm 10 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính quy định: mức thuế suất GTGT hướng dẫn chi tiết ở danh mục thuế GTGT được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thống nhất từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước.

small_7113.jpg Căn cứ mã số 8609, chương 86, phần XVII Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế NK ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC nói trên) thì thuế suất thuế GTGT của mặt hàng container các loại là 5%. Theo các quy định trên, trường hợp bán mặt hàng container áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Căn cứ điểm 3.18, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, bến bãi, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Như vậy, trường hợp cho thuê container áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.