VIT - Hôm 25/03, Văn phòng Điều tra và Thống kê của Hồng Kông cho biết, năm 2007, GDP của Hồng Kông tăng 6,3%, tiếp tục chuỗi liên tiếp 4 năm tăng trưởng.