Trong báo cáo 6 tháng một lần về "Triển vọng kinh tế năm 2008" vừa công bố, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Xingapo (MAS) nhận định kinh tế nước này, dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng 7-8% trong năm 2007, sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức 4-6% trong năm 2008, so với mức tăng 7,9% năm 2006.