Đó là ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trong Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.