CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương xin giải trình Kết quả kinh doanh Q1-2010 với nội dung đính kèm sau:

Tài liệu đính kèm: KSB: Giải trình Kết quả kinh doanh Q1-2010