Công ty CP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương (KSB): Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam(VF1) Mã chứng khoán giao dịch: KSB Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.072.800 cp (chiếm tỷ lệ 10,03%) Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán/mua: mua 700.000 cp, bán 700.000 cp Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua/bán): mua 0 cp, bán 14.030 cổ phiếu Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.058.770 cp (chiếm tỷ lệ 9,89%). Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/03/2010 đến ngày 25/05/2010. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký: diễn biến giá không phù hợp.