Các nhà văn của chúng ta ngày càng có nhiều người cầm cọ song song với tay bút. Phải chăng đây là một hướng chuyển mình của người làm công việc sáng tạo?!