Hanoinet - Một vấn đề mà người tuyển dụng nhân sự cũng như những người làm nghề đào tạo rất băn khoăn. Đó là vấn đề kỹ năng. Bạn có thể là một sinh viên giỏi nhưng chưa hẳn đã là một nhân viên giỏi.