Hơn 50% thuốc bán trên mạng là thuốc giả, hầu hết là thuốc cường dương.