Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng giảm xuống 17,8 tỷ đồng, chủ yếu do hoạt động tài chính lỗ.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18, mã L18 , công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2011.

Trong quý III, công ty đạt 201 tỷ đồng doanh thu, tăng 86% so với cùng kỳ 2010. Tuy nhiên, tỷ trọng giá vốn trên doanh thu tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp giảm 28%, xuống còn 15,4 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính lỗ hơn 2,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 1,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 607,9 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm. Hoạt động tài chính lỗ trên 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 12 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ 2010. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.536 đồng.

Tuy nhiên, so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 18 tỷ đồng, 9 tháng công ty đã hoàn thành kế hoạch.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: SSC

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Nguồn DVT.vn/SSC