Ngày 31/3/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Lilama 69.2 (MCK: L62) được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 441/UBCK-GCN.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Lilama 69.2 Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã chứng khoán: L62 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 1.480.862 cổ phiếu (Một triệu bốn trăm tám mươi nghìn tám trăm sáu mươi hai cổ phiếu) Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 14.808.600.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm linh tám triệu sáu trăm nghìn đồng).