Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Lilama 69.2 (MCK: L62).

Tên người thực hiện giao dịch: Lê Cao Bằng Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: L62 Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 70.000 CP Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 60.000 CP Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/10/2009 đến ngày 09/10/2009.