Sân Lạch Tray (Hải Phòng) sau thông báo và hình thức kỷ luật của BTC giải V-League như: