Giúp chú vịt thu dọn các loại rác lênh đênh trên mặt biển và dưới đáy để giúp đại dương luôn trong lành.

Lee Min