(HNMO)- Những ngày này khi công trình đầu mối Hát Môn- đập Đáy đi vào giai đoạn kết thúc, thay vào niềm hy vọng lúc mới khởi công là nỗi thất vọng ê chề của nhiều hộ dân sinh sống thuộc lưu vực sông Đáy. Hình như thiết kế vẫn chỉ dừng… trên giấy!