Có đủ lý do để nghệ sỹ vác đơn đi kiện. Kiện vì tức. Kiện vì bị xúc phạm. Kiện vì bị đạo tặc chiếm giữ tác phẩm… Nhưng khi bước vào kinh doanh, nhất là kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, mọi vướng mắc về quyền lợi bắt đầu nảy sinh rõ nét và… rầm rộ hơn. Mà khi đã chạm tới tiền, thì mọi câu chuyện không còn đơn giản nữa.