Cứ mỗi hồ sơ học trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa, xe ôm Lòng đưa cho một cán bộ lãnh đạo của Trường Cao đẳng GTVT 3 từ 1 - 2 triệu đồng. Tổng số 152 hồ sơ học viên khóa 25, Lòng đã chi cho cán bộ này là gần 330 triệu đồng.