(Chinhphu.vn) – Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có nội dung lập hòm thư góp ý để phát hiện những HSSV chơi, nghiện chơi trò chơi trực tuyến có nội dung không lành mạnh, bạo lực.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ phấn đấu để 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nhận thức được tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. 100% học sinh, sinh viên ký cam kết với nhà trường và các tổ chức đoàn thể không tham gia trò chơi này. 100% các trường không có các vi phạm trong nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên liên quan đến các nội dung bạo lực và không lành mạnh do tác động của trò chơi trực tuyến. Nội dung phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có bạo lực và không lành mạnh có thể được xem là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua giữa các lớp, các khoa trong nhà trường... Để triển khai chương trình, các nhà trường sẽ tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ lên lớp nhằm tạo ra sân chơi giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các cơ sở giáo dục cần giáo dục, vận động học sinh theo phương châm "3 không" đối với trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. Đó là không chơi trò chơi bạo lực; không làm ngơ khi biết bạn nghiện trò chơi trực tuyến; không làm ngơ khi biết có địa điểm tổ chức cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến trái phép. Thu Nga