Mục sư Kevin Fast ở Cobourg, Ontario (Canada) kỷ lục kéo xe tải nặng nhất đi được chặng đường dài nhất sau khi ông dùng một chiếc dây thừng buộc vào chiếc xe tải nặng 57.285kg.