VinaCorp - Thanh toán cổ tức ngày 12/5/2011.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM (CNVSD) thông báo 22/4/2011 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM). Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 22/4/2011. Cổ đông có trong danh sách được tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của LBM, dự kiến tổ chức ngày 14/5/2011. Đồng thời cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010 tỷ lệ 06% /cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng), thanh toán ngày 12/05/2011 Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng – 17B Phù Đổng Thiên Vương – Đà Lạt – Lâm Đồng, từ ngày 12/05/2011.