(CafeF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 16 (Mã CK: LCG) đã họp thông qua kết quả sản xuất năm 2008 và kế hoạch lợi nhuận 2009.