Hỏi:

small_9161.jpg Hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức chuyển phát nhanh khi làm thủ tục hải quan phải nộp lệ phí ở mức nào? (Nguyễn Thị Dương, Tích Sơn, Vĩnh Phúc) Hỏi: Hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức chuyển phát nhanh khi làm thủ tục hải quan phải nộp lệ phí ở mức nào? (Nguyễn Thị Dương, Tích Sơn, Vĩnh Phúc) Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 73/2006/QĐ- BTC (18/12/2006) thì không thu phí, lệ phí hải quan đối với trường hợp hàng bưu phẩm, bưu kiện dưới 5 kg và có giá trị dưới 5 triệu đồng. Do đó, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gửi theo phương thức chuyển phát nhanh dưới hình thức bưu phẩm, bưu kiện được thực hiện thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan như đối với hàng bưu phẩm, bưu kiện.