Hanoinet - UBND TP vừa có Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 16/3/2009, phê duyệt đề cương nghiên cứu phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.