Trong ngày hôm nay, phần lớn tin tức được công bố đều tập trung tại thị trường Mỹ.

Đầu tư thương mại điều chỉnh của Anh (quý/quý) công bố lúc 16:30 PM, dự báo ở mức -5.6%, so với quý trước là -5.8%. GDP cuối cùng của Mỹ (quý/quý) công bố lúc 19:30 PM, dự báo đạt 5.9%, so với quý trước là 5.9%. Chỉ số giá GDP cuối cùng của Mỹ (quý/quý) công bố lúc 19:30 PM, dự báo ở mức 0.4%, so với kỳ trước là 0.4%. Cảm tính tiêu dùng UoM được điều chỉnh của Mỹ công bố lúc 20:55 PM, dự báo ở mức 73.1, so với kỳ trước là 72.5. Ý kiến người tiêu dùng được khảo sát hàng tháng của UoM với khoảng 500 hộ, chỉ số này liên quan tới một số điều kiện kinh tế trong tương lại. Chỉ số được công bố trong tháng hiện tại và thường công bố vào ngày thứ 6 cuối tháng. Kỳ vọng lạm phát UoM được điều chỉnh của Mỹ công bố lúc 20:55 PM, kỳ trước đạt 2,8%. Phát biểu của thành viên FOMC, Kevin Warsh diễn ra lúc 22:30 PM. Bài phát biểu cung cấp một tiêu đề ’’ chính sách thị trường tài chính và phát triển, tại học viện có cuộc họp hội nghị thường niên của ngân hàng quốc tế, trong New York. Cuộc bình chọn thành viên FOMC nhằm thiết lập một chủ chốt và được sử dụng để tinh giảm đầu mối liên quan đến chính sách tiền tệ trong tương lai. Phát biểu của chủ tịch ECB, Trichet của Châu Âu công bố lúc 23:00 PM. Bài phát biểu cung cấp một tiêu đề ’’ chính sách thị trường tài chính và phát triển, tại học viện có cuộc họp hội nghị thường niên của ngân hàng quốc tế, trong New York.Cuộc bình chọn thành viên FOMC nhằm thiết lập một chủ chốt và được sử dụng để tinh giảm đầu mối liên quan đến chính sách tiền tệ trong tương lai.