07h30 - Văn học nghệ thuật: Bảo tàng tư nhân. 11h00 - Cuộc sống số: Giải pháp công nghệ hướng tới Chính phủ điện tử trong lĩnh vực tài chính.