Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo, ngày 15/9 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền tỷ lệ 8% của CTCP Licogi 13 (LIG).

Theo đó, 13/9/2010 là ngày GDKHQ và 15/9/2010 là ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền, tỷ lệ 8% (tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện vào ngày 05/10/2010. Địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Licogi 13 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/10/2010. H.Vân VSD