Lyon gọi, Bordeaux trả lời. Khoảng cách một điểm vẫn được giữ vững, nhưng cán cân quyền lực thì đang trở nên cân bằng.