Ngoài những công ty sừng sỏ quen biết rộng và giành nhiều hợp đồng béo bở chẳng hạn Blackwater hoặc DynCorp của Mỹ, Lầu Năm Góc còn sử dụng nhiều nhà thầu nhỏ mà nhân viên đến từ nhiều nguồn.