(Vietstock) - HĐQT của CTCP Liên Minh (HOSE: LMR) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 kế hoạch phát hành 10 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng vào ngày 15/04 tới.

Theo dự kiến, LMR sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và phát hành 5 triệu cổ phiếu còn lại cho cổ đông chiến lược. Toàn bộ số tiền thu được khoảng 118 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư dự án Vị Thanh (Hậu Giang). Ngoài ra, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính gồm: Doanh thu đạt 165 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 53 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36.3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 10%. Được biết, năm 2010 công ty này đạt 151.8 tỷ đồng doanh thu, 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tương ứng 3,019 đồng.