Năm 2008, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kỹ thương Techcombank tăng 125% so với năm 2007, đạt 1.600 tỷ đồng...