Tạm dừng thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp. Đề nghị thu hồi 19 dự án chậm triển khai