Nạn nhân kể bị dâm ô nhưng kết quả giám định lại cho biết họ không bị sao cả.