Ông Dương Quốc Phong, phó giám đốc công ty cổ phần Rồng Việt.