(HNMO)- Bộ GD-ĐT cũng quy định, việc tổ chức giảng dạy nội dung phòng chống tham nhũng (PCTN) được tích hợp vào các môn học phù hợp với từng cấp học, không làm tăng định mức giảng dạy của giáo viên và lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng (PCTN) vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014.

Về nội dung chương trình, đối với THPT, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết (được phân bổ trong 3 năm học từ lớp 10 đến lớp 12).

Đối với trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), nội dung PCTN được giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật TCCN với tổng số tiết của chương trình không thay đổi, trong đó đã chuyển 4 tiết tự chọn (trong số 6 tiết tự chọn) thành 4 tiết bắt buộc và được bổ sung vào phần kiến thức bắt buộc 2 bài học về PCTN của chương trình môn học này.

Với các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng không chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết.

Các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo trình độ ĐH, CĐ chuyên về luật, nội dung PCTN được tích hợp, lồng ghép vào môn Luật Hành chính, Luật Hình sự hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 15 tiết, trong đó có 5 tiết tự nghiên cứu.

Các trường lựa chọn đưa nội dung PCTN vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học với một số hình thức như: báo cáo chuyên đề, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, lồng ghép nội dung PCTN trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt chính trị đầu năm, xây dựng chuyên mục giáo dục về PCTN trên trang thông tin điện tử của trường…

Trong năm học 2013-2014, các cơ sở giáo dục đào tạo tùy điều kiện cụ thể để tổ chức giảng dạy nội dung PCTN trong học kỳ 1 hoặc học kỳ 2.