Căn cứ Thông báo số 820/TB-VSD ngày 22/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Điện nhẹ Viễn thông (MCK: LTC).

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2010 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2010 Lý do và mục đích: Đại hội đồng Cổ đông Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01quyền biểu quyết Thời gian thực hiện: 08/05/2010; Địa điểm thực hiện: Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội Nội dung họp: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo của HĐQT, BKS; Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán; Phân phối lợi nhuận 2009; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiểm Giám đốc điều hành.