Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Điện nhẹ viễn thông, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Mạnh 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát 3. Mã chứng khoán giao dịch: LTC 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 500CP 8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/5/2010 đến ngày 18/5/2010