Biết anh Yến có người nhà bị án tử hình, Huy khoe quen biết nhiều người, có khả năng “chạy” thoát án “dựa cột”.