Thời điểm tốt nhất để tập luyện cường độ cao là từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều: đó là ...