Lương Bổng đã làm trái lời của "Người phán xử" khi cứu A Lý.