Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt  cho biết, lượng nhiễm xạ của tất cả 28 cán bộ, công nhân không vượt ngưỡng cho phép.