(Toquoc)- Ngày 25/3, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, từ 1/5/2010, mức lương tối thiểu chung sẽ là 730.000 đồng/tháng, tức là tăng 80.000 đồng/tháng so với mức lương hiện đang áp dụng. Mức lương mới được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; công ty được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Ảnh minh họa Nghị định nêu rõ, mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, mức lương này cũng được dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5 trở đi đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước theo Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007. Cũng từ ngày 1/5, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng sẽ được tăng thêm 12,3% đối với 5 nhóm đối tượng. Kinh phí thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp được Ngân sách Nhà nước và Quỹ BHXH bảo đảm. Trước đó, kể từ ngày 1/1/2010, khối doanh nghiệp đã chính thức tăng mức lương tối thiểu./. T.Nam