Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được công văn số 3465/TB-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 214/2010/GCNCP-VSD và cấp mã cho Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long.

Tổ chức đăng ký: CTCP Sông Đà 11 Thăng Long Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 11 Thăng Long Mã chứng khoán: SEL Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 CP (Năm triệu cổ phiếu) Giá trị chứng khoán đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ Bắt đầu từ ngày 1/9/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng khoán trên. HNX