(Danong.com) Tôi mong việc xây dựng thư viện sẽ giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa trong sinh viên.