(VnMedia) - Thời điểm này, khi các nhà mạng đang hồi hộp chờ kết qua thi tuyển 3G thì với các khách hàng đi động lại có một sự quan tâm khác: nhà mạng nào có thể cung cấp được các dịch vụ công nghệ 3G tốt nhất đây?