Là một đại diện tiêu biểu của kỷ nguyên web 2.0, mạng xã hội đang nằm trong quá trình tiến hóa của chính nó...