Việc thu tiền trước của 3 chủ đầu tư trong thời gian qua là lách luật.